Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА „ЕС ТВ“ ООД

„ЕС ТВ“ ООД (наричано по-долуза краткост stv.bg  или Дружеството) отдава голямо значение на сигурността и защитата на личните данни и в тази връзка се задължава да спазва законодателството в тази област. Целта на настоящото изявление е да ви информира какви лични данни събираме за вас, с каква цел, на кого ги предаваме, за какъв срок ги обработваме и какви са вашите права във връзка с това.

Дружеството обработва и защитава лични данни, събирани в процеса по осъществяване на:

• За изпълнение на сключените граждански договори и поети ангажименти за предоставяне на различни услуги;

• за подобряване на услугите, предоставяни на нашия сайт;

• при участие в обявен конкурс или за целите на провежданите от нас различни анкети;

Служителите на Дружеството, които обработват лични данни, преминават обучение и поемат ангажимент за поверителност и за неразкриване на информация, съдържаща лични данни. Те спазват следните принципи при обработка на лични данни:

• Законосъобразност и добросъвестност;

• Обработка съгласно точно определени и законни цели;

• Коригиране и заличаване на личните данни, когато се установи, че са неточни или непропорционални по отношение на целите, за които се обработват.

• Личните данни се съхраняват за период, не по-дълъг от необходимия за целите, за които се обработват;

• Спазване на журналистическата етика и морал при използване на лични данни за целите на журналистиката и в обществен интерес.

 

І. Данни за администратора и координати за връзка с него:

„ЕС ТВ“ ООД е дружество със седалище и адрес на управление гр. София 1000, район „Оборище“, ул. „Г.С.Раковски“  № 70, ет. 1, ЕИК 204764104, представлявано от управителя Иван Стефанов Иванов

 

ІІ. Данни за връзка с ДЛЗД:

В изпълнение на Регламент (ЕС)2016/679 и с цел точното спазване на неговите разпоредби, дружеството ни определи длъжностно лице за защита на личните данни. За контакт с него може да използвате тел. 0897881615 или имейл: office.stv.bg@gmail.com

 

ІІІ. Категории лични данни, които обработваме:

В процеса на своята дейност, Ние обработваме следните категории Ваши лични данни:

• Данни за идентификация като три имена, в определени случаи ЕГН и адрес;

• Данни за контакт с Вас – ел. поща и телефон;

• Данни за адреса на предоставянето на услугата;

• ІР адрес;

• Данни за социална идентичност;

ІV. Целите на обработването, за които личните данни са предназначени:

Stv.bg обработва вашите лични данни с цел предоставяне на услуги по смисъла на нашите Общи условия, за предоставяне на регистрация на сайта, за вписване и отписване от сайта, за връзка с вас, за изпълнение на поетите от наш ангажименти и задължения по сключените граждански договори, за изпълнението на доставки или абонамент, в случай на нужда за реализиране на правата ни по съдебен ред във връзка с поети от вас ангажименти, както и за счетоводни цели. Във връзка с издавания от нас вестник, обработваме данните ви за целите на свободата на словото, като се съобразяваме с морала и журналистическата етика. Освен горепосоченото, ние обработваме данните ви и за следните цели:

• Персонализираме вашето преживяване на сайта и за да отговорим на индивидуалните ви нужди;

• Да предоставим модифицирано рекламно съдържание;

• Да подобрим нашия уеб сайт;

• Да подобрим потребителската услуга и нуждите ви от поддръжка;

• Да се свържем с вас чрез имейл;

• Да проведем конкурс, промоция, анкета или проучване;

• За публикуване на мнения и коментари;

• За проучване на пазара.

В определени случаи, въз основа на предоставяне на услуги на други Администратори е възможно обработване на данни с цел провеждане на анкети, допитвания и др.

 

V. Основанието за обработване на личните данни:

Дружеството обработва личните Ви данни на основание обществен интерес, сключен договор за предоставяне на услуги, в изпълнение на закона, а в определени случаи на основание свободно дадено Ваше ясно и конкретно съгласие. Също така дружеството може да обработва данните Ви с оглед осъществяване на нашите легитимни интереси като подобряване на качеството на предоставените услуги и подобряване на вашето преживяване на сайта, за изпълнение на сключени договори с трети страни, както и в случай на нужда за реализиране на правата ни по съдебен ред.

 

VІ. Получатели на данни:

Ние не продаваме, търгуваме или трансферираме по друг начин Вашата лична идентификационна информация към външни страни. Това не включва доверени трети страни, които ни помагат в оперирането на нашия уеб сайт, при условие, че страните са съгласни да пазят тази информация в пълна конфиденциалност.

Ние вярваме, че е необходимо да се споделя информация, в случаите, в които е трябва да се извърши разследване, да се предотврати или да се вземат мерки срещу незаконни действия, при предполагаеми опити за измама, ситуации, включващи потенциална заплаха за физическата безопасност на което и да е лице, при нарушаване на нашите условия за ползване или в случаите, когато информацията е изискуема от закона.

Неличната информация от друга страна, може да бъде предоставяна на трети страни с цел маркетинг, реклама и друга употреба.

 

VІІ. Срок за съхранение на данните:

Обработваните лични данни се съхраняват докато предоставяме заявената от вас услуга, с оглед реализирането на целите, за които са събрани, например при регистрация на сайта, за срока на даденото ни от вас съгласие, както и в изпълнение на разпоредбите в областта на свободата на словото и печата. Лични данни, събрани във връзка със сключването и изпълнението на различни договори се съхраняват за срок от пет години след прекратяване на действието на договора, а при останали неуредени отношения, до тяхното уреждане или до изтичането на давностния срок, съгласно Закона за задълженията и договорите. Личните данни, съдържащи се в различни счетоводни документи или необходими за доказване на основание при данъчни проверки се съхраняват в сроковете съгласно Закона за счетоводството.

В определени случаи, в изпълнение на законови разпоредби, при обработване на данни на основание обществен интерес, както и за целите на художественото изобразяване и за журналистически цели, е възможно данните да бъдат съхранявани за архивни, исторически, научни или статистически цели.

 

VІІІ. Права на Субекта на лични данни:

С оглед на факта, че Ние обработваме Ваши лични данни, Вие имате следните права:

• право на информация и достъп до обработваните Ваши лични данни, което означава че Вие имате право да знаете какви данни, за какви цели и на какво основание се обработват от нас, както и на кого ги предоставяме, как ги съхраняваме и за какъв срок;

• право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни. Това означава, че при установена неточност, вие може да поискате да коригираме или допълним обработваните данни;

• право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др.);

  право на ограничаване на обработването – при наличие на правен спор между дружеството и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

• право на преносимост на данните – ако се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Ако е технически осъществимо, прехвърлянето на данните може да стане пряко от един администратор към друг. Правото на преносимост обхваща само данни, предоставени лично от субекта на данни, както и лични данни, генерирани и събрани от неговата дейност.

• право на възражение – по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;

• право на оттегляне на съгласието, което сте дали за обработване на лични данни. Това право, включва и правото ви да се отпишете от имейл абонамента, чрез който ви изпращаме информация и обновления свързани с нашата медия. Ако, в който и да е момент, решите, че искате да се отпишете от имейл абонамента и не желаете да получавате повече имейли  в бъдеще време, ние сме включили подробни инструкции за отписване в края на всеки получаван от вас имейл.

• право да не бъдете обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или го засяга в значителна степен;

• право на жалба – в случай че решите, че Вашите права и свободи са нарушени, може да подадете писмена жалба пред Комисията за защита на личните данни на адрес:

гр. София, 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

• право на защита по съдебен ред, в случай че правата на субекта на данни са били нарушени.

При желание от Ваша страна да осъществите някои от горепосочените права, произтичащи от Регламент (EC) 2016/679 за защита на личните данни, моля да ни уведомите писмено на адреса ни или по имейл office.stv.bg@gmail.com. След получаване на уведомлението Ви ние ще се свържем с Вас, за да задвижим процедурата по удовлетворяване на правото Ви.

 

ІХ. Събиране на информация посредством бисквитки:

Информацията, която събираме и обработваме, получаваме от Вас.

Използваме ли бисквитки? Да. Нашите бисквитки подобряват достъпа до нашия сайт и идентифицират редовните посетители. Освен това, нашите бисквитки подобряват преживяването на потребителите като проследяват и таргетират неговите/нейните интереси. Използването на бисквитки обаче, по никакъв начин не е свързано с каквато и да е лична идентификационна информация на нашия сайт. Подробности около политиката ни за бисквитките може да намерите в Политиката за бисквитки на сайта ни.

 

Х. Мерки за сигурността на личните данни:

Ние имплементираме различни защитни мерки, за да бъде вашата лична информация защитена. Използваме авангардни методи за криптиране да защитим важна потребителска информация, пренасяна онлайн. Само служители, които трябва да извършат специфично действие (например изготвяне на сметка или потребителска услуга) имат достъп до лична идентификационна информация. Компютрите/сървърите, използвани за съхраняване на лична идентификационна информация се държат в защитена среда.

 

ХІ. Промени в Политиката за поверителност:

Нашата Политика за поверителност може да бъде променена при нужда, като ще бъдете уведомявани за всяка промяна в нея чрез имейл или съобщение на нашия уебсайт.

 

ПОЛИТИКА ОТНОСНО „БИСКВИТКИТЕ“ (“COOKIES”):

Ние, използваме Cookies, за да ви предложим по-добра и персонализирана интернет услуга. Данните, съхранявани от Cookies, които уебсайтът използва, никога не показват лична информация, от която може да се установи самоличността ви. „Cookie” е малък текстов файл, който се съхранява и/или прочита от вашия браузър на хард диска на вашето устройство (например компютър, лаптоп, таблет или смартфон) от уебсайтовете, които посещавате. Cookies правят работата ви с уебсайтовете по-сигурна и бърза, като запомнят вашите предпочитания (например данните ви за регистрация и език), като изпратят информацията, която съхраняват, обратно към първоначалния уебсайт (first-party cookie) или към друг уебсайт, който ги е задал (third-party cookie). Можете да блокирате или премахнете Cookies, като използвате вашия браузър или софтуера на трета страна(third-party cookie), но е възможно това да ви попречи да използвате определени зони от уебсайта. В определени случаи ние директно искаме вашето съгласие сайтът да използва Cookies посредством наше Cookies съобщение.

 

Cookies, които използваме на уебсайта:

В зависимост от функцията и целта, за която се ползват, обикновено Cookies, които уебсайтът използва, се разделят на следните категории:

 

Задължителни Cookies, които ви позволяват да сърфирате в уебсайта и да използвате основните му функции. Тези Cookies обикновено се инсталират в отговор на ваши действия, които представляват заявка за услуги. Тези Cookies са задължителни за ползването на нашия уебсайт.

Cookies за функционалност се използват, за да ви разпознаем следващия път, когато посетите нашия уебсайт, за да ви предложим подобрени и по-персонализирани функции, като например запомняне на вашите предпочитания. Тези Cookies събират анонимна информация и не могат да проследят действията ви на други уебсайтове. Валидността на тези Cookies е не повече от 2 години.

Cookies за аналитичност и ефективност ни позволяват да установим броя на потребителите и да събираме информация как се използва уебсайтът (например кои страници най-често използва даден потребител и дали получава съобщения за грешка на някоя страница). Това ни помага да подобрим работата на нашия уебсайт, като например да осигурим по-лесен начин за намиране на това, което търсите Валидността на тези Cookies е не повече от 2 години.

Cookies за рекламиране и таргетиране регистрират вашето посещение в нашия уебсайт, страниците, които посещавате и връзките, които следвате. Ще използваме тази информация, за да ви показваме реклами, които са съобразени с вас и вашите интереси. Те също се използват за ограничаване броя на показванията на дадена реклама и помагат да измерим ефективността на рекламните кампании. За целта ние може да споделим тази информация с трети страни (рекламодатели). За да използваме тези Cookies, ни е необходимо вашето съгласие. Вие можете да управлявате предпочитанията си по отношение на Cookies за рекламиране или таргетиране по всяко време посредством настройките на вашия браузър (вж. по-долу). Валидността на тези Cookies е не повече от 2 години.

 

Cookies за социални медии ви позволяват да споделяте вашата активност на уебсайта в социални мрежи, като Facebook и Twitter. Тези Cookies не са под наш контрол. За да се запознаете с Cookies на тези социални медии, трябва да разгледате техните политики за бисквитките.

Други видове Cookies, които може да бъдат използвани на по-късен етап.

Ще ви информираме чрез актуализиране на нашите политики, в случай че използваме и други видове Cookies.

 

Моля да имате предвид, че използваме услугите на трети страни, за да научим как използвате нашия уебсайт, с цел да оптимизираме работата ви и да ви показваме рекламно съдържание извън нашия уебсайт. Тези трети страни (включително например, рекламни мрежи и доставчици на външни услуги като анализ на интернет трафика) може също да използват cookies, върху които ние нямаме контрол. Вие можете да оттеглите вашето съгласие по отношение използването на Cookies по всяко време. За да направите това, моля вижте условията по-долу. Ако искате да изтриете Cookies, които се съхраняват на вашето устройство и да конфигурирате браузъра си да отказва Cookies, можете да го направите от настройките за предпочитания на вашия интернет браузър. Обичайно настройките, свързани с Cookies, се намират в следните менюта: “Options”, “Tools” или “Preferences” на браузъра, който използвате за достъп до интернет. В зависимост от браузъра, Cookies могат да се деактивират по различен начин. За повече информация, можете да посетите уебсайта на вашия браузър, както и www.youronlinechoices.com/bg/.

 

Cookies използвани за статистически цели и мониторинг на интернет трафика Google Analytics

Нашият уебсайт използва Google Analytics, услуга за анализ на интернет трафика, предоставена от Google. Google Analytics използва cookies, за да подпомогне уебсайта да анализира как го ползвате. Информацията, събрана от cookie, свързана с вашето ползване на уебсайта (включително вашия IP адрес) ще бъде пренесена до и съхранена от Google [на сървъри в САЩ]. Google ще използва тази информация, за да оценява как използвате уебсайта, като компилира данни за активност за отделните уебсайт оператори и предоставя и други услуги, свързани с отчетената активност на уебсайта и ползването на интернет. Възможно е Google да прехвърля тази информация на трети страни, когато това се изисква по закон или в случаите, когато тези трети страни обработват информация от името на Google. Google няма да свързва вашия IP адрес с други данни, които се съхраняват от Google. Вие можете да решите да се откажете от Google Analytics, без това да повлияе на възможността ви за посещаване на нашия уебсайт. Подробна информация за Google Analytics и поверителност (включително как можете да контролирате информацията, която се изпраща на Google) може да се намери на https://policies.google.com/privacy/partners. С цел да предотвратите евентуално проследяване, можете да инсталирате „add-in“ на вашия браузър (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

 

Cookies използвани за директен маркетинг Google DFP Platform. С цел да получавате рекламно и маркетинг съдържание, съобразено с вашите предпочитания, нашият уебсайт използва технологията DoubleClick for Publishers (DFP), предоставена от Google. Информацията, събрана от съответното cookie за ползването от вас на нашия уебсайт (включително вашия IP адрес) ще бъде пренесена до и съхраняване от Google [на сървъри в САЩ]. Възможно е Google да прехвърля тази информация на трети страни, когато това се изисква по закон или в случаите, когато тези трети страни обработват информация от името на Google. Google няма да свързва вашия IP адрес с други данни, които се съхраняват от Google. Подробна информация за Google Analytics и поверителност (включително как можете да контролирате информацията, която се изпраща на Google) може да се намери на  https://policies.google.com/privacy/partners.

 

Web Beacons: С цел анализ на вашето поведение на нашия уебсайт, използваме web beacons на трети страни (наричани още clear gifs) от Google LLC, намиращ се на 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ (“Google”).

Web beacons събират само ограничена информация, включваща номер на сookie, час и дата на преглед на страницата и описание на страницата, на която се намира дадения web beacon. Тези web beacons не носят никаква лична информация. Ние ще съхраняваме тези данни за кратък период, от не повече от 6 месеца.

 

За повече информация относно Сookies, може да посетете  www.allaboutcookies.org  или вижте www.youronlinechoices.eu който съдържа повече информация, свързана с реклама според предпочитанията и онлайн поверителността.