Общи условия

Stv.bg е новинарски сайт, който има за цел да представя актуална информация от България и света до неограничен брой потребители. Собственик на сайта е „ЕС ТВ“ ООД, ЕИК 204764104, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район „Оборище“,  ул. „Г.С.Раковски“  № 70, ет. 1, представлявано от управителя Иван Стефанов Иванов (наричан по-долу за краткост „stv.bg ”).

2. Настоящите общи условия уреждат принципитe на работа на сайта, възможностите, които предоставя, правата и задълженията на сайта и на неговите потребители при ползването на услугите, предоставяне от сайта. 

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679

На 25.05.2018 год. влиза в сила новия Регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation или по-надолу наричан за краткост „GDPR” или „Регламентът“), приет от Европейския съюз. 

Предоставяйки нашите услуги на сайтовете, stv.bg се явява администратор на лични данни и като такъв stv.bg  ще администрира и обработва личните данни на Потребителите, доколкото същите са необходими за предоставянето на услугата. При събирането, обработването и съхранението на личните данни на потребителите stv.bg  спазва всички законови изисквания на европейското и българското законодателство. 

В качеството си на администратор на лични данни Ви предоставяме следната информация, която може да използвате при въпроси, относно личните Ви данни, тяхната обработка и съхранение: 

1. Администратор на лични данни 

Наименование на юридическото лице –  “ЕС ТВ” ООД

Единен идентификационен код (ЕИК):  204764104

Седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район „Оборище“,  ул. „Г.С.Раковски“  № 70, ет. 1, 

E-mail: office@stvnews.eu

Интернет страница: www.stv.bg

Телефон за връзка: 0876 698 606

Представлявано от управителя Иван Стефанов Иванов

2. Служител, отговарящ за защитата на личните данни на физическите лица

Име: Красимира Томова

Адрес за кореспонденция: гр. гр. София 1000, район „Оборище“,  ул. „Г.С.Раковски“  № 70, ет. 1, 

Email: office.stv.bg@gmail.com

Телефон за връзка: 0897881615

3. Надзорен орган:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

Телефон за връзка – Център за информация и контакти: 02 915 3 518

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между “ЕС ТВ” ООД (наричано по-долу за краткост stv.bg и всяко лице (юридическо или физическо), което посещава stv.bg или използва официалните приложения разработени от и за “ЕС ТВ” ООД .

Чл. 1. Посочените в настоящите „Общи условия” думи и изрази имат следното значение:

– „Потребител” е всяко физическо лице, ползващо услуги чрез уебсайта на stv.bg , които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, както и когато действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

– „Уебсайт или сайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол, което съдържа файлове, софтуер, текст, картина, звук, изображение, както и всякакви други материали и ресурси.

– „Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайт www.stv.bg

– „Потребителски профил” е обособена част в сайта, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от същия при регистрацията му и съхранявана от stv.bg, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил дава възможност на Потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента за получаване на информационен бюлетин, да публикува мнения и коментари.

– „Потребителско име” е избрана от Потребителя уникална комбинация от цифри и/или букви, или негов актуален имейл адрес, чрез който той се идентифицира в уебсайта www.stv.bg

– „Парола” е избрана от Потребителя комбинация от букви, цифри и символи, която се употребява заедно с Потребителското име и при правилното въвеждане на двете Потребителят получава достъп до всички функции на сайта.

– „Регистрационна форма” е стандартизирана електронна процедура на stv.bg, предоставена чрез Интернет страницата на Потребителя, чрез която последният заявява свое потребителско име и парола, както и предоставя информация за: имена, валиден електронен (имейл) адрес, изразява съгласие с настоящите Общи условия, като предоставя и друга информация, която е необходима за изпълнение на задълженията на stv.bg. 

– „Лични данни” – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

– „Специални категории лични данни“ – Лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации и обработката на генетични данни, биометричните данни за уникално идентифициране на физическо лице, данни отнасящи се до здравето или данни относно сексуалния живот на физическо лице или сексуална ориентация.

– „Обработване” – означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с Лични данни или набор от Лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

– „IP Адрес” („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

 

II. УСЛОВИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 2. С преминаването през който и да е линк (хипервръзка) на СТРАНИЦАТА, Потребителят декларира, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Общите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. stv.bg не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите Общи условия. При използване Услугите на stv.bg , Потребителят се задължава да спазва настоящите Общи условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите Общи условия.

Чл. 3. (1) Потребителят получава възможност да прави валидни заявки за ползване на Услугите, предложени в Интернет страницата и да публикува мнения и коментари, след като попълни Регистрационна форма.

(2) Потребителят е длъжен да предостави верни и точни данни при попълване на Регистрационна форма. Потребителят е длъжен да актуализира предоставените данни в седемдневен срок от тяхната промяна.

(3) В случай, че Потребителят не изпълни задълженията си по предходната ал. 2, stv.bg има право да прекрати поддържането на Потребителския профил, както и да откаже приемането на заявки за ползване на предоставените услуги от него. В този случай, stv.bg не отговаря за вредите, които Потребителят е претърпял.

(4) Преди окончателното попълване на Регистрационната форма или при последваща актуализация на данните, Потребителят свободно може да ги променя, преди да ги изпрати на stv.bg. В случай на актуализация, Потребителят декларира, че предоставя верни и точни данни.

(5) Регистрацията на Потребителя в Интернет страницата е окончателна, след изпращане на Регистрационната форма на stv.bg, с което Потребителят декларира, че е запознат и съгласен с настоящите „Общи условия”.

Чл. 4. Потребителят получава желаните от него ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА, и достъп до всички Услуги на stv.bg, след като извърши процеса на регистрация.

Чл. 5. В случай на загубване (забравяне) на паролата, при поискване от Потребителя, stv.bg ще изпрати имейл за промяна на паролата, на регистрирана от Потребителя електронна поща.

 

III. ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл. 6. Потребителят има право на достъп в режим онлайн до уебсайта на stv.bg , при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на stv.bg – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;

 

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл. 7. Потребителят е длъжен:

1. Да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни).

2. Да внася при нужда промени в тези Лични данни с оглед на тяхната вярност, точност и актуалност.

Чл. 8. Потребителят е отговорен за опазване на тайната на полученото потребителско име и парола и е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговото потребителско име и парола.

Чл. 9. Потребителят се задължава да уведоми незабавно stv.bg за всяко неоторизирано използване на потребителското си име и парола или за всяко друго нарушаване на сигурността, както и да прекратява достъпа до Услугите (Изход от системата) в края на всяка сесия след използването им.

Чл. 10. Stv.bg не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящия раздел.

 

V. ПРАВА НА „ЕС ТВ“ ООД

Чл. 11. (1) Stv.bg има право да иска от Потребителя:

1. да спазва българското законодателство и настоящите Общи условия;

2. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;

3. да уведомява незабавно stv.bg за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на Сайта;

4. да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други Потребители да използват уебсайта;

5. да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в Сайта и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

6. да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица.

(2) При неспазване на задълженията, stv.bg  има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до Потребителския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя. В тези случаи stv.bg има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

 

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА „ЕС ТВ“ ООД

Чл. 12. (1) Stv.bg се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява създадените потребителски имена и пароли или друга персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на действащите нормативни разпоредби или по разпореждане на съда.

(2) Stv.bg обработва предоставените Лични данни по електронен път, когато е  поискана доставка на стока или услуга и при необходимост от помощ от служител на stv.bg, като се задължава да спазва изискванията на Регламент /ЕС/ 2016/679 за защита на личните данни.

 

VII. ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Чл. 13. (1) Stv.bg се задължава да спазва нормативните актове, които регламентират защитата на предоставените от Потребителя Лични данни и информация. stv.bg обработва и съхранява предоставената информация с грижата на добър търговец, като спазва принципа на пропорционалност на събираните и обработвани данни, само за целите на сключване и изпълнение на договорите чрез Интернет страницата. Търговецът няма право да я предоставя на трети лица за рекламни и маркетингови цели.  Той има право да предостави на трети лица, Лични данни и информация на Потребителя само с оглед изпълнение на задълженията по настоящия договор.

(2) Stv.bg ще предоставя на компетентните държавни органи Лични данни и информация на Потребителя, само в случаите, предвидени в нормативните актове, с оглед предотвратяване на престъпления, осуетяване на административни нарушения или други неправомерни действия. Търговецът може да използва личните данни и информация на Потребителя, при ангажиране на неговата договорна и извъндоговорна отговорност, включително и чрез предоставянето им на трети лица, за реализиране на неговите права.

(3)  Stv.bg ще използва IP адресите на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за спазването на настоящите Общи условия.

Чл. 14. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява предоставените от него Лични данни да бъдат обработвани от Търговеца и/или негови служители, както и от доставчиците на универсални пощенски услуги по смисъла на Закона за пощенските услуги,за целите на създаване на регистрация за услуга на Дружеството, за да създаде профил (акаунт) и неговото управление, да публикува коментари, комуникация и разрешаване на спорове с Потребителя.

 

VII. СИГУРНОСТ

Чл. 15. Потребителят  получава желаните от него ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА и достъп до всички Услуги  на stv.bg, след като извърши процеса на регистрация. Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на полученото потребителско име и парола и е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговото потребителско име и парола. Потребителят  се съгласява да уведоми незабавно stv.bg за всяко неоторизирано използване на потребителското си име и парола или за всяко друго нарушаване на сигурността, както и да прекратява достъпа до Услугите (Изход от системата) в края на всяка сесия след използването им. В случай на загубване (забравяне) на паролата stv.bg ще изпрати автоматично линк за избор на нова парола на регистрираната от Потребителя  електронна поща. Stv.bg не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

Чл. 16. (1)  Потребителят е уведомен, че като предоставя свои Лични  данни на stv.bg чрез попълване на регистрационни формуляри, те ще бъдат използвани за следните цели: поддържане на регистрацията на Потребителя, както и за публикуване на мнения и коментари.

(2) Потребителят е уведомен, че при предоставяне на свои Лични данни данни на stv.bg при извършване на поръчки или абонаменти, те ще бъдат използвани за целите на осъществяване на услугата/абонамента, както и за разрешаване на спорове с потребители по повод техните поръчки или разглеждане на исканията им.

Чл. 17. С предоставянето на свои Лични данни на stv.bg чрез попълването на данните във формуляра за създаване на регистрация и/или Поръчка и/или абонамент, Потребителят декларира и приема безусловно, че неговите Лични данни ще бъдат включени в платформата на stv.bg и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат съхранявани, архивирани, използвани и обработени за целите описани в Чл. 16 от настоящите Общи условия.

 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОСТЪП

Чл. 18. Stv.bg има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените Услуги, ако Потребителят  с действията си накърнява доброто име на stv.bg , използва текстове с нецензурно или обидно съдържание, прокламира и разпространява религиозни, верски и/или политически идеи, при установена некоректност на данните, представени от Потребителя, нарушава действащото законодателство в Република България, международните актове или застрашава работоспособността на програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите. В случай, че са налице неправомерни действия по тази точка, stv.bg има право да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и осведомяване на компетентните органи. В случай на неправомерни действия по предходната точка от настоящите правила и при поискване от компетентните органи по реда, предвиден в действащите нормативни разпоредби на Република България, stv.bg има правото да предоставя цялата налична информация за действията и самоличността на Потребителя.

 

IX. ОТГОВОРНОСТ ЗА ИНФОРМАЦИЯТА

Чл. 19. Stv.bg не носи отговорност в следните случаи:

• при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в Интернет или на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, Потребителят не може да ползва частично или напълно възможностите на предоставените Услуги;

• при загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя, в резултат от ползване на Услугите от негова страна, както и за невъзможността да се ползват Услугите;

• за неспособност на Потребителя да ползва всяка една отделна Услуга;

• при претенции от трети лица срещу Потребителя, свързани с ползването на Услугите.

Чл. 20. Администраторът съхранява Вашите Лични данни за срок, не по-дълъг от съществуването на регистрацията Ви в интернет сайта, освен ако има законово задължение да ги съхранява за по-дълъг срок или за целите на легитимния си интерес. След заличаване на регистрацията Ви, Администраторът предприема незабавно действия за изтриване и унищожаване на всички Ваши данни или за анонимизирането им, като по този начин става невъзможно идентифицирането на субекта на данни.

 

X. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл. 21. (1) Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля.

(2) При възникнали спорове Потребителите могат да се свържат със stv.bg на телефон 0876698606 и да изпращат жалби и оплаквания на следния е-mail адрес: office.stv.bg@gmail.com

(3) Служител на stv.bg  ще се свърже с Потребителя в срок не по-дълъг от 5 (пет) дни, за да обсъди всички въпроси поставени от Потребителя с цел тяхното бързо и качествено разрешаване в интерес на двете страни.

Чл. 22. Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181, ал. 4 от ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите, информация, за които е достъпна на адрес https://www.kzp.bg/pomiritelna-deynost и https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

Чл. 23. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в Република България. Като спрямо този договор и всички произтичащи от него права и задължения за страните се прилага българското законодателство.

 

XI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 24. (1) Stv.bg има право да променя и актуализира едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки, технологията и дизайна на предоставяните Услуги и каквато и да било друга информация, публикувана на Интернет сайта без предварително уведомление до Потребителя.

(2) Промяната и актулизацията на Общите условия имат незабавно действие, освен ако stv.bg не е посочил друго.

Чл. 25. Няма забрани, свързани с износа на Продукти предлагани в интернет сайта и не съществуват други ограничения, наложени от националното законодателство.

Чл. 26. Stv.bg си запазва правото да изпраща на своите Потребители системни съобщения, свързани с нови Услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните Услуги. Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в СТРАНИЦАТА, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите. Stv.bg си запазва правото да изтрие създадено от Потребителя  потребителско име, ако последното не бъде използвано в продължение на 3 месеца и няма активни услуги.